top of page

VEDTÆGTER FOR FNNF

Vedtægterne for Foreningen for Nordisk Nonfiktion blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 13. november 2013.

Vedtægter for Foreningen for Nordisk Nonfiktion


§1: Navn og formål

Foreningens navn er ”Foreningen for Nordisk Nonfiktion” (forkortet FNNF).


Stk. 2: Formål

Foreningens primære formål er at fremme den journalistiske fortælling i de nordiske medier. Det kan ske ved at arrangere møder, seminarer, undervisning og kurser med fagligt relevant indhold og ved at bidrage til øget kontakt, samarbejde og udveksling af erfaringer på tværs af redaktioner og landegrænser mellem medlemmerne, også via netværk og interaktion på sociale medier. Det tilstræbes at arrangementer foregår både i de enkelte lande og på tværs af grænserne.


Stk. 3: Andre formål

Foreningens formål er desuden at fremme læseglæden og udbrede interessen for journalistisk nonfiktion i den bredere offentlighed. Det kan ske ved oplæg, undervisning og kurser på f.eks. skoler, uddannelsesinstitutioner og organisationer og ved oplysning og interaktion på sociale medier.


Stk. 4: Definition af nonfiktion

Med nonfiktion menes a) journalistik, der primært hviler på det skrevne ord, hvad enten formen er fysisk, digital eller på web, b) journalistiske fortællinger, der bygger på kendsgerninger, skrevet som fiktion med en narrativ og litterær styrke, med det formål at engagere læseren og lette forståelsen, og c) journalistiske fortællinger, der perspektiverer menneskers liv og giver læseren indsigt i nye sider af virkeligheden.


§2: Medlemsforhold

Alle, der støtter FNNF’s formål, kan blive medlemmer. Foreningens arbejde koncentrerer sig dog først og fremmest om skribenter, der underviser i, laver eller ønsker at lave nonfiktion som defineret i §1 stk. 4 – uanset om de er fastansatte eller freelancere, skriver til nationale, regionale, lokale og/eller webbaserede medier.


Stk. 2: Kontingent

Det koster 250 danske kroner om året at være medlem af FNNF. Et medlemskab løber fra 1. januar til 31. december.


Stk. 3: Medlemsfordele

Som medlem støtter du FNNF’s arbejde og formål og får en række medlemsfordele, der vil fremgå af foreningens hjemmeside. Et væsentligt aspekt er, at medlemskab giver adgang og fortrinsret til foreningens arrangementer og aktiviteter – dog kan en ekstra entré vise sig påkrævet i nogle tilfælde.


Stk. 4: Eksklusion

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love. Eksklusion af medlemmer kan kun foretages på foranledning af bestyrelsen og skal forelægges for generalforsamlingen med en skriftligt begrundelse.


§3: Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, hvor alle betalende medlemmer har ret til at møde op.


Stk. 2: Indkaldelse m.m.

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året. Invitationer sendes ud digitalt senest en måned før sammen med dagsordenen. Både bestyrelsen og menige medlemmer kan frem til en uge før få flere punkter på dagsordenen, hvis de ønsker det. Forslag skal sendes på mail til nordisknonfiktion@gmail.com.


Stk. 3: Dagsorden

Generalforsamlingen vælger en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Herefter fortæller bestyrelsen om året, der er gået. Regnskabet for det foregående år skal fremlægges og godkendes af generalforsamlingen, hvorefter man tager hul på den øvrige dagsorden.


Stk. 4: Afstemninger

Skulle det blive nødvendigt at stemme om forslag på generalforsamlingen, afgøres spørgsmål med simpelt flertal. Alle betalende medlemmer har stemmeret. Medlemmer, der er forhindret i at være til stede, kan stemme ved fuldmagt.


Stk. 5: Valg af bestyrelsen

Generalforsamlingen vælger 5-9 medlemmer til bestyrelsen blandt medlemmerne, som er på valg hvert år. Det tilstræbes at få medlemmer fra de forskellige lande – et enkelt land kan højst besætte 5 pladser i bestyrelsen. Formanden for FNNF vælges særskilt af medlemmerne på generalforsamlingen. Der vælges også to suppleanter. Skulle der være flere kandidater, end der er plads til i bestyrelsen, har hver kandidat ret til at holde et kort oplæg inden afstemningen. Potentielle bestyrelsesmedlemmer skal meddele deres kandidatur på mail – nordisknonfiktion@gmail.com – senest en uge før generalforsamlingen.


Stk. 6: Ekstraordinær generalforsamling

Hvis der er brug for det, kan bestyrelsen til enhver tid indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Det samme kan ske, hvis mindst 20 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav til bestyrelsen om det med angivelse af grund og forslag til dagsorden, og da skal den ekstraordinære generalforsamling foregå senest 6 uger senere.


§4: Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens hjerte og styrehus. Den lægger linjen for foreningen og har det overordnede ansvar. Bestyrelsen står også for det mere formelle: Administration, logistik, økonomi, medlemskartotek m.m. Den tager også initiativer til foreningens aktiviteter, uddelegerer opgaver til Engagementet og kan nedsætte særlige udvalg. Bestyrelsen har særligt fokus på fælles-nordiske arrangementer.


Stk. 2: Bestyrelsesmedlemmerne

Bestyrelsen vælger selv næstformand og kasserer og kan vælge at udnævne andre bestyrelsesmedlemmer til andre tillidshverv, hvis der er behov for det.


Stk. 3: Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen træder sammen, når der er behov for det. Der skal skrives referat fra hvert møde, som medlemmerne af FNNF skal have adgang til. Skulle det blive nødvendigt at stemme om et forslag, har hvert bestyrelsesmedlem én stemme. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst 2/3 af bestyrelsen er til stede enten fysisk eller via telefon eller internet.


Stk. 4: Udtrædelse af bestyrelsen m.m.

Ønsker et medlem af bestyrelsen at stoppe, træder en suppleant ind i stedet. Drejer det sig om formanden, overtager næstformanden posten frem til næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan til enhver tid vælge at fordele tillidshvervene anderledes – dette gælder dog ikke formandsposten.


§5: Engagementet

Engagementet er foreningens muskler, og her kan medlemmerne for alvor være med til at udvikle FNNF, løfte de konkrete opgaver og være en del af maskinrummet, så foreningen fungerer og kan udvikle sig. Engagementet kan også bringe idéer til aktiviteter i spil og derigennem være med til at tegne foreningen og fungere både nationalt og internationalt.


Stk. 2: Aktiv i Engagementet

At være med i Engagementet kræver ikke andet, end at man er betalende medlem af FNNF. Der er ingen øvre grænse for antallet af engagerede, de er ikke på valg og kan til enhver tid melde til og fra.


Stk. 3: Bestyrelsen og Engagementet

Bestyrelsen kan til enhver tid få hjælp af Engagementet til at føre foreningens arbejde ud i livet, og Engagementet kan altid kontakte bestyrelsen med forslag og ideer, der kan fremme FNNF’s formål. Bestyrelsen fører hele tiden en opdateret liste over medlemmer, der gerne vil være med i Engagementet.


§6: Regnskab m.m.

Det er kassererens ansvar at føre regnskab for FNNF. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling og sendes ud sammen med dagsordenen. FNNF fungerer ud fra dansk lovgivning.


Stk. 2: Revisor

Generalforsamlingen vælger en revisor blandt medlemmerne, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Revisoren kan til enhver tid få indsigt i bilag og kassebeholdningen, og han eller hun skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle fejl og mangler.


Stk. 3: Foreningskonto

Kasserer og formand har adgang til foreningens konto. Alene kasserer og formand kan hæve på kontoen, og de forpligter sig til at orientere hinanden. Kasserer og formand kan også ved underskrift give andre bestyrelsesmedlemmer fuldmagt til at hæve på foreningens konto.


Stk. 4: Foreningen udadtil

FNNF forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ingen af foreningens medlemmer hæfter personligt for FNNF’s forpligtelser. Foreningen hæfter alene ved sin formue.


§7: Ændring af vedtægter

Både bestyrelsen og menige medlemmer kan i forbindelse med en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling foreslå ændringer af vedtægterne. Vedtagelse af den type forslag kræver 2/3 af de afgivne stemmer.


§8: Opløsning af foreningen

Hvis nogen ønsker at opløse FNNF, kræver det, at 2/3 af alle medlemmer bakker op om det på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Kan et sådan flertal ikke opnås, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, hvor en opløsning kan vedtages med 2/3 af stemmerne blandt de tilstedeværende medlemmer. Den samme generalforsamling bestemmer, hvad der skal ske med en eventuel formue.

Vedtægter: About Us
bottom of page